ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας († 10.6.1715)

Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Ἐκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ἱεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς θείας ἐμπνεύσεως, διδάσκαλος, ἱεραπόστολος, φιλόπτωχος, ὁ τελευταῖος ἐπισήμως διακηρυχθεὶς Ἅγιος τῆς Αὐτοκρατορικῆς Ρωσίας, ὁ μακρυνὸς πρόγονος τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ οὐράνιος προστάτης, τὸ πρότυπο καὶ ὁ ὁδηγός.

Η ΜΕΓΑΛΗ Μονὴ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ἦταν ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Ρωσία μία πηγὴ Ἁγιότητος γιὰ ὅλη τὴν ρωσικὴ γῆ. Ἡ Μονὴ κατεστράφη κατὰ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν Τατάρων τὸν ΙΓ´ αἰῶνα· ὅμως, ἀνακαινίσθηκε ἀργότερα καὶ κατὰ τὸν ΙΖ´ αἰῶνα εἰσῆλθε καὶ πάλι σὲ μία περίοδο πνευματικῆς ἀνθήσεως, ἡ ὁποία παρήγαγε μία ὁλόκληρη σειρὰ Ἁγίων Ἱεραρχῶν. Μεταξὺ αὐτῶν, τὰ ὀνόματα τῶν περισσότερο ἐγγυτέρων καὶ σχετισθέντων μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη, ἦσαν ὁ Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼβ (1651-1709), ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος τοῦ Τσερνιγκὼφ (1630-1696), καὶ ὁ Μακάριος Φιλόθεος τοῦ Τομπὸλσκ († 1727)· μόλις δὲ κάπως ἀργότερα ὑπῆρξαν τέτοιοι Ἅγιοι ἄνδρες ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰννοκέντιος τοῦ Ἰρκοὺτσκ (1680-1731), ὁ Ἅγιος Ἰωάσαφ τοῦ Μπελγκορὸντ (1705-1754) καὶ ὁ Ἅγιος Παῦλος τοῦ Τομπὸλσκ (1705-1770). Σὲ αὐτὴ τὴν χορεία τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ Τομπὸλσκ κατέχει ἐξέχουσα θέσι.


Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, μέλος τῆς εὐγενοῦς οἰκογενείας τῶν Μαξίμοβιτς, ἡ ὁποία ἔχαιρε ὑψηλῆς ἐκτιμήσεως ἐκ μέρους τῶν Τσάρων τῆς Ρωσίας, γεννήθηκε τὸ ἔτος 1651 στὴν πόλι τοῦ Νεζὶν στὴν κεντρικὴ Ρωσία καὶ εἶχε ἄλλα πέντε ἀδέλφια. Ἤδη ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ἐπεδείκνυε ἰδιαίτερη κλίσι στὴν ἀνάγνωσι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἀγαποῦσε νὰ παρακολουθῆ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὸν Ναό. Αὐτὸς ὁ ἰσχυρὸς θρησκευτικὸς προσανατολισμός του κατὰ τὴν νεανική του ἡλικία ἦταν καθοριστικῆς σημασίας γιὰ ὅλη τὴν μετέπειτα ζωή του. Ὁ μελλοντικὸς Ἱεράρχης ἐσπούδασε στὸ Ἱεροσπουδαστήριο τοῦ Μητροπολίτου Πέτρου Μογίλα στὸ Κίεβο, τὸ ὁποῖο μετετράπη ἀργότερα σὲ Θεολογικὴ Ἀκαδημία. Ἐκεῖ ἔμαθε νὰ ἀγαπᾶ τὶς θεολογικὲς μελέτες, στὶς ὁποῖες ἔδωσε τὸν ἑαυτό του μὲ ὅλο τὸ νεανικό του σφρίγος καὶ ἐπεράτωσε τὸ πρόγραμμα τῶν σπουδῶν ἔξοχα.
Παρέμεινε ἐκεῖ ἐπὶ ὀκτὼ ἔτη, προκειμένου νὰ διδάξη, καὶ ἀπεδείχθη ἕνας ἐπιμελὴς καθηγητὴς καὶ ἕνα βαθειὰ θρησκεῦον πρόσωπο. Ταυτόχρονα, ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις του στὴν Μονὴ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἐνεφυτεύθη εἰς αὐτὸν ὁ διακαὴς πόθος γιὰ τὴν Μοναχικὴ ζωή, καὶ ἔτσι ἐκάρη ἐκεῖ Μοναχός. Στὴν Λαύρα, ὁ νεαρὸς ἀσκητὴς ἀπεδείχθη ὡς ἰδιαίτερα χαρισματοῦχος στὰ γράμματα καὶ στὴν ἱερὰ τέχνη τοῦ θείου κηρύγματος.
Ὅταν τὸ 1677 οἱ Τοῦρκοι ἀπειλοῦσαν νὰ ἐπιτεθοῦν στὴν Οὐκρανία, ὁ τότε Ἱερομόναχος Ἰωάννης ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα, παρὰ τὸ νέον τῆς ἡλικίας του, ὡς ἀντιπρόσωπός Αὐτῆς στὸν Τσάρο Θεόδωρο Ἀλεξέγιεβιτς, γιὰ νὰ ζητήση βοήθεια πρὸ τῆς ἀπειλῆς νὰ καταστραφῆ ἡ Λαύρα. Ὁ Τσάρος τότε ἔστειλε ἕνα ἰσχυρὸ στρατιωτικὸ ἄγημα καὶ ὥρισε τὴν Μονὴ Σβένσκυ, πλησίον τοῦ Μπριάνσκ, γιὰ νὰ χρησιμεύση ὡς καταφύγιο τῶν Μοναχῶν τῆς Λαύρας σὲ περίπτωσι ἐπιθέσεως, ὁ δὲ Ἱερομόναχος Ἰωάννης διωρίσθηκε ὡς Ἡγούμενος αὐτῆς.
Ἔτσι, ὁ ταπεινὸς ἀσκητὴς ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ ἅγια Σπήλαια τοῦ Κιέβου καὶ ἐτοποθετήθη ὑψηλὰ ἐπὶ τῆς λυχνίας τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ λάμψη ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

* * *

Τὴν ἑπομένη εἰκοσαετία, ὁ πάτερ Ἰωάννης ἐτοποθετήθη στὴν Ἡγουμενεία διαφόρων Μονῶν τῆς νοτίου Ρωσίας καὶ ἐνέπνεε τοὺς Μοναχοὺς μὲ τὸ προσωπικό του παράδειγμα καὶ τὴν μεγάλη του ἀσκητικότητα.
Ἡ ἁγία ζωὴ καὶ τὰ μεγάλα χαρίσματα τοῦ Ἡγουμένου Ἰωάννου περιῆλθαν σύντομα στὴν προσοχὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Τσερνιγκώφ. Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ἦταν ὑπόδειγμα Ἱεράρχου καὶ Ὀρθοδόξου φωτιστοῦ, πλήρης διακαοῦς ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως στὸ ποίμνιό του. Μετὰ τὴν κοίμησί του ἐξεδήλωσε τὴν μεγαλωσύνη του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ πλήθους τῶν θαυματουργιῶν του μέσῳ τῶν ἀδιαφθόρων Λειψάνων του. Αὐτὸς λοιπὸν ἐκάλεσε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη, μὲ τὴν σκέψι νὰ τὸν ἀφήση ὡς διάδοχό του στὸ Τσερνιγκώφ. Τὸ ἔτος 1695 τὸν ἀνύψωσε σὲ Ἀρχιμανδρίτη τῆς Μονῆς Ἐλέτσκυ, τῆς ὁποίας κάποτε ὁ ἴδιος εἶχε διατελέσει Ἡγούμενος.
Τὸ ἑπόμενο ἔτος, 1696, ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ἐκοιμήθη, ὅμως ἡ ἐγγύτητά του στὸν ἐκλεγμένο του διάδοχο δὲν σταμάτησε μὲ τὴν κοίμησί του· διότι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὴν πρώτη θαυματουργικὴ θεραπεία ἀπὸ τὶς προσευχὲς τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου. Στὸν Ἅγιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἦταν σοβαρὰ ἄρρωστος μὲ γρίππη καὶ σχεδὸν πλησίον τοῦ θανάτου, ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ἐμφανίσθηκε καὶ τοῦ εἶπε:
«Μὴ θλίβεσαι, ἀδελφέ· ὁ Κύριος εἰσάκουσε τὶς προσευχές σου καὶ θὰ γίνης καλά. Σήκω ἀπὸ τὸ κρεβάτι σου καὶ ἑτοιμάσου νὰ τελέσης τὴν Θεία Λειτουργία· αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα σημεῖο σὲ σένα»!...
Ὁ Ἅγιος σηκώθηκε πράγματι μετὰ τὸ ὅραμα καὶ εἰδοποίησε τὸν βοηθό του ὅτι θὰ λειτουργοῦσε τὴν ἑπομένη ἡμέρα. Ὅμως, ἐξ αἰτίας τῆς καταστάσεώς του, αὐτὸ θεωρήθηκε ὡς παραλήρημα. Ἐν τούτοις, τὴν ἑπομένη ἡμέρα ὁ Ἅγιος, ἤδη ὑγιής, ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία. Μετὰ τὴν θεραπεία του αὐτή, ἡ Ἅγιος Ἰωάννης ὥρισε νὰ ἀνοιχθῆ τὸ σπήλαιο, ὅπου εἶχε ταφῆ ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος, καὶ κρέμασε ἐκεῖ ἕνα μεγάλο πορτραῖτο τοῦ θεραπευτοῦ του, ἐνῶ ὁ ἴδιος συνέθεσε μερικοὺς στίχους, τοὺς ὁποίους ἐπέγραψε εἰς αὐτό.

* * *

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὡς ὁ ἀναμενόμενος διάδοχος τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου, ἐξελέγη ὁμόθυμα Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Τσερνιγκὼφ ἀπὸ τὸν τοπικὸ Κλῆρο καὶ τοὺς ἐπισήμους, καὶ ἐστάλη στὴν Μόσχα μὲ τὸ αἴτημα στὸν Τσάρο καὶ τὸν Πατριάρχη νὰ χειροτονηθῆ γιὰ τὸ Τσερνιγκώφ. Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐτελέσθη τὴν 10η Ἰανουαρίου τοῦ 1697.
Τὸ Τσερνιγκὼφ ἦταν μία ἀνθοῦσα πόλις πλησίον τοῦ Κιέβου. Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος εἶχε συμβάλλει μεγάλως στὸν Ὀρθόδοξο φωτισμὸ καὶ καταρτισμὸ τῆς Ἐπαρχίας του, καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ ἄξιος διάδοχός του, ἀνέλαβε αὐτὸ τὸ καθῆκον, τὸ ὁποῖο ὁ μεγάλος Ἅγιος τοῦ εἶχε κληροδοτήσει. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κατενόησε καλῶς, ὅτι γιὰ νὰ ὑπάρξουν καρποφόρα ἀποτελέσματα στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἐπαρκοῦσαν μόνον οἱ προσωπικές του προσπάθειες. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἐργάσθηκε γιὰ τὴν μόρφωσι τοῦ Κλήρου του. Πρὸς τοῦτο, ἵδρυσε ἕνα ἐπαρχιακὸ Ἱεροσπουδαστήριο, ὅμοιο μὲ τὴν Ἀκαδημία τοῦ Κιέβου, τὸ ὁποῖο ἐπρόκειτο νὰ ἀποβῆ, σύμφωνα μὲ τὸν σκοπὸ τοῦ Ἁγίου, ἕνα διδασκαλεῖο φωτιστικῆς εὐσεβείας. Τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς θεολογικῆς μορφώσεως ποὺ παρεῖχε καὶ τῆς διδασκαλίας του τῶν κανόνων τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, ἔκαναν τὸ Ἱεροσπουδαστήριο αὐτὸ εὐρέως γνωστό. Ἀπετέλεσε δὲ τὸ πρότυπο γιὰ τὰ Σεμινάρια ποὺ ἄρχισαν νὰ ἱδρύωνται καὶ σὲ ἄλλες Ἐπαρχίες.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀγωνιζόταν πάντοτε νὰ ζῆ τὴν ζωὴ τοῦ ποιμνίου του. Ἐδίδασκε τὶς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς σὲ μία μορφὴ προσιτὴ καὶ στοὺς ἁπλουστέρους τῶν ἀκροατῶν του, καὶ παρέπεμπε στὶς χαριτόβρυτες δυνάμεις τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες βοηθοῦν στὴν σταθερὴ βίωσι τῆς ὁδοῦ τῆς σωτηρίας.
Οἱ ὑψηλὲς ἀρετές, μὲ τὶς ὁποῖες καταυγαζόταν ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, κατοπτρίζονται ἐπίσης στὶς πολλές του συγγραφές, ἕνας κατάλογος τῶν ὁποίων περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς ἔργα:
1. Καθρέπτης Ἠθικῆς Διδασκαλίας, 1703 καὶ 1707.
2. Ἀλφαβητάριο τῶν Ἁγίων (σὲ στίχους), 1705.
3. Ὤ Μητρόθεε Παρθένε (σὲ στίχους), 1707.
4. Ἑρμηνεία στὸν Πεντηκοστὸ Ψαλμό, 1708.
5. Μελέτη στὸ «Πάτερ ἡμῶν» (σὲ στίχους), 1709.
6. Οἱ Ὀκτὼ Μακαρισμοὶ τοῦ Εὐαγγελίου (σὲ στίχους), 1709.
7. Ἡ Βασιλικὴ Ὁδὸς τοῦ Σταυροῦ, 1709.
8. Θρησκευτικὲς Ἀνταύγιες, 1710-11.
9. Ἡλιοτρόπιον, 1714.
(Ὅλα ἐκδοθέντα στὸ Τσερνιγκώφ).

* * *

Τὸ σπουδαιότερο ἔργο του, τὸ Ἡλιοτρόπιον, ἄρχισε νὰ συγγράφεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη ὅταν ἦταν ἀκόμη καθηγητὴς στὴν Ἀκαδημία τοῦ Πέτρου Μογίλα στὸ Κίεβο. Ἐκδόθηκε στὰ λατινικά, μόνον δὲ ἀργότερα, στὸ Τομπόλσκ, ὅταν ὡλοκλήρωσε αὐτὸ στὴν τελική του μορφή, τὸ ἐξέδωσε στὰ σλαβονικά. Ὁ τίτλος εἶναι ἡ ἑλληνικὴ λέξις γιὰ τὸν ἡλίανθο. Ἡ εἰκόνα τοῦ ἡλίανθου, ἀγαπητὴ στὸν Ἅγιο ἀπὸ τὴν νεότητά του, ἦταν γι᾿ αὐτὸν μία ἀναλογία, ἡ ὁποία βοηθεῖ στὴν ἐξήγησι τῆς συμφωνίας τοῦ ἀνθρωπίνου θελήματος μὲ τὸ θεῖον θέλημα. Ὁ ἡλίανθος ἔχει ὡς ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τὴν καθημερινὴ περιστροφή του, γιὰ νὰ ἀκολουθήση τὴν κίνησι τοῦ ἡλίου. Ἡλίανθοι ὑπάρχουν παντοῦ στὴν γῆ τῆς νοτίου Ρωσίας καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ ἑλκυσθῆ ἀπὸ τὸν φυσικὸ συμβολισμὸ ποὺ αὐτοὶ παρέχουν. Τὸ βιβλίο λοιπὸν Ἡλιοτρόπιον, ἀσχολεῖται μὲ τὸ θεῖον καὶ τὸ ἀνθρώπινο θέλημα. Ἀκολουθοῦν κάποια χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ αὐτό:
«Ὁ μόνος ἀληθινὸς τρόπος γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῆς εὐτυχίας μας στὴν ζωὴ αὐτὴ καὶ στὴν μέλλουσα, εἶναι ἡ συνεχὴς στροφὴ τῆς προσοχῆς μας ἐντὸς τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἐντὸς τῆς συνειδήσεώς μας, τῶν σκέψεών μας, τῶν λόγων καὶ πράξεων, ὥστε νὰ ἀνυψωθοῦμε στὴν ἀπάθεια· τοῦτο θὰ μᾶς ἀποκαλύψη τὰ λάθη μας στὴν ζωὴ καὶ θὰ μᾶς δείξη τὴν μόνη ἀληθινὴ ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Αὐτὴ ἡ ὁδὸς εἶναι ἡ πλήρης παράδοσις ὁλοκλήρου τῆς ὑπάρξεώς μας, ὁλοκλήρου τοῦ ἑαυτοῦ μας σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας, στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὡς σύμβολο αὐτῆς τῆς στροφῆς μας στὸν Θεό, μποροῦμε νὰ πάρουμε τὴν ἀνάπτυξι τοῦ ἡλίανθου· ἄς εἶναι αὐτὸ ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας.
»Χριστιανέ! Παρατήρησε μιὰ γιὰ πάντα πῶς ὁ ἡλίανθος ἀκόμη καὶ τὶς κατηφεῖς ἡμέρες ἀκολουθεῖ τὴν καθωρισμένη του πορεία, ἀναζητώντας τὸν ἥλιο μὲ τὴν ἀπαράλλακτη ἀγάπη καὶ φυσική του ἕλξι γι᾿ αὐτόν. Ὁ ἥλιος μας, ποὺ φωτίζει τὸν δρόμο μας στὸν κόσμο τοῦτο, εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· δὲν φωτίζει πάντοτε τὸν δρόμο μας στὴν ζωὴ δίχως σύννεφα· συχνὰ οἱ φωτεινὲς ἡμέρες ἀκολουθοῦνται ἀπὸ κατηφεῖς· ἐμφανίζονται βροχές, ἄνεμοι, καταιγίδες... Ὅμως, ἡ ἀγάπη μας γιὰ τὸν Ἥλιο μας, γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἄς εἶναι τόσο ἰσχυρή, ὥστε νὰ συνεχίζουμε, ἀναπόσπαστοι ἀπὸ αὐτό, ἀκόμη καὶ στὶς ἡμέρες τῆς δυστυχίας καὶ τῆς θλίψεως, ὅπως τὸν ἡλίανθο στὶς κατηφεῖς ἡμέρες, νὰ πλέουμε ἀπλανῶς στὴν θάλασσα τῆς ζωῆς, ἀκολουθοῦντες τὶς ἐνδείξεις τοῦ “βαρομέτρου” καὶ τῆς “πυξίδος” τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖο μᾶς ὁδηγεῖ μέσα στὸν ἀσφαλῆ λιμένα τῆς αἰωνιότητος».
Στοὺς λόγους τοῦ ἀσκητοῦ αὐτοῦ τῆς πίστεως τοποθετεῖται ἐνώπιόν μας ὁ πνευματικὰ μεταμορφωμένος ἄνθρωπος, γεμᾶτος μὲ τὴν ἀποφασιστικότητα νὰ δεχθῆ σὲ ὅλα τὰ πράγματα τὸ ἀγαθὸ καὶ τέλειο θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Λέγει ὁ Ἅγιος:
«Θὰ φανῆ σὲ μᾶς, ὅτι εἴμεθα ὑστερημένοι τῶν πάντων· ἔστω κι ἄν ἔχουμε μεγάλη ἀφθονία σὲ ὅλα, θὰ εἴμεθα πάντοτε φοβισμένοι, ἀπογοητευμένοι, ἐκνευρισμένοι, ἀπελπισμένοι, γεμᾶτοι πάντοτε ἀπὸ φροντίδες καὶ ποικίλες ἀνησυχίες, θλῖψι καὶ μάταιο στεναγμό, μέχρι ποὺ εἰλικρινὰ ἐπιστρέψουμε στὸν Θεὸ καὶ παραθέσουμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους πλήρως στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν ἡλίανθο ποὺ στρέφεται πρὸς τὸν ἥλιο. Ἄς ἀρχίσουμε νὰ ἐξετάζουμε ἐπιμελῶς τὰ ὁρατὰ σημάδια τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ στὰ γεγονότα καὶ ἄς συμμορφώνουμε τὸ θέλημά μας πρὸς αὐτά. Ἄς εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὁ καθοδηγητικός μας ἀστέρας στὴν ζωή, καὶ ἄς ἐγγράφουμε καὶ διατηροῦμε ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πάντοτε στὴν καρδιά μας αὐτὸ τὸ πρᾶγμα: “Εἴη τὸ Ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον!”».

* * *

Τὸ ἔτος 1700 ὁ Τσάρος Πέτρος ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Μητροπολίτη τοῦ Κιέβου νὰ ἐπιλέξη ἕναν κατάλληλο ὑποψήφιο γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς εἰδωλολάτρες τῶν τεραστίων ἐκτάσεων τῆς Σιβηρίας. Δύο ἀπὸ τοὺς ἐγγυτέρους συμμαθητὰς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐξελέγησαν γιὰ τὸ καθῆκον αὐτὸ καὶ διωρίσθηκαν στὴν ταχέως ἀναπτυσσομένη Σιβηριανὴ Ἐπαρχία τοῦ Τομπόλσκ. Ἡ πρώτη ἐκλογὴ ἦταν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (Τουπτοῦλο), ὁ ὁποῖος ὅμως, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπισφαλοῦς ὑγείας του, δὲν ἐστάλη ποτὲ στὸ Τομπόλσκ, ἀλλὰ στὸ Ροστώβ· στὴν θέσι του, ὁ Μακάριος Φιλόθεος (Λεσίνσκυ) ἔγινε Μητροπολίτης καὶ ἐστάλη στὸ Τομπόλσκ καὶ ὁ ζῆλος του, ἡ ἀσκητική του ζωὴ καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τοὺς ἐντοπίους συνέβαλαν στὸ νὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους Ἱεραποστόλους τῆς Ρωσίας.
Τὸ 1709 ὁ Μητροπολίτης Φιλόθεος ἀρρώστησε, σκεπτόμενος δὲ ὅτι τὸ τέλος του ἐγγύζει, ἔλαβε τὸ Μέγα Σχῆμα καὶ ἀποσύρθηκε στὴν ἐπιτέλεσι ἀσκητικῶν ἔργων. Ὁ φίλος του Ἅγιος Ἰωάννης ἐκλήθη γιὰ νὰ τὸν διαδεχθῆ στὴν καθέδρα τοῦ Τομπόλσκ.
Στὸ Τσερνιγκὼφ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εἶχε στὸ μεταξὺ κερδίσει τὸν ἀναντίρρητο σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ ποιμνίου του, μὲ τὸ νὰ εἶναι γνωστὸς ὡς μεγάλος ἄνθρωπος προσευχῆς καὶ ὡς μία ἐξέχουσα φυσιογνωμία τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν ἐπίσης ἐστολισμένος μὲ ὑπερφυσικὰ χαρίσματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν ἱκανότητα νὰ βλέπη τὸ μέλλον· εἶχε προείπει τὴν νίκη τοῦ Τσάρου Πέτρου ἐπὶ τῶν Σουηδῶν καὶ στὰ Χρονικὰ τοῦ Τομπὸλσκ ἀνεγράφη ὅτι προεῖδε τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ναπολέοντος ἕναν αἰῶνα ἐνωρίτερα!

* * *

Στὰ μέσα τοῦ ἔτους 1711, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἔφυγε ἀπὸ τὸ Τσερνιγκὼφ μὲ τὸν πολιτισμό του, γιὰ νὰ φέρη τὸ φῶς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ ψυχρὸ καὶ πρωτόγονο Σιβηριανὸ μέτωπο. Γιὰ προστασία του, πῆρε μαζί του ἕνα ἀντίγραφο τῆς θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς Εἰκόνος τοῦ Τσερνιγκὼφ τῆς ἐπιλεγομένης τοῦ Ἰλίν, ἡ ὁποία ὀλίγες μόλις δεκαετίες πρὶν εἶχε ἐκδηλώσει τὸ σπάνια θαῦμα τῆς ροῆς τῶν δακρύων καὶ εἶχε ἐπιτελέσει ἔκτοτε ἀναρίθμητες θαυματουργικὲς ἰάσεις.
Ἔφθασε στὰ μέσα τοῦ Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους, μὲ μία μεγάλη συνοδεία: ψάλτες, μορφωμένους Κληρικούς, ἐπισκοπικὰ ἄμφια, λειτουργικὰ βιβλία, μαζὶ μὲ ἀρκετὰ μεγάλα κιβώτια. Ἀμέσως ἐκέρδισε τὸν σεβασμὸ καὶ τὸν θαυμασμὸ ὅλων καὶ μπόρεσε, χωρὶς δυσκολίες, νὰ ἀσχοληθῆ μὲ ἱεραποστολικὲς δραστηριότητες.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, φίλος πάντοτε τῆς μορφώσεως, ἐπέδειξε ἀγαπητικὴ φροντίδα γιὰ τὴν Σλαβο-Λατινικὴ Σχολή, τὴν ὁποίαν εἶχε ἱδρύσει ὁ προκάτοχός του. Προσέθεσε μαθήματα ἁγιογραφίας. Ἀνέλαβε τὸ τοπικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, προτρέποντας τὸν Μεγαλόσχημο Μητροπολίτη Φιλόθεο νὰ κηρύξη τὸν Χριστὸ σὲ ἀπομακρυσμένες ἄγριες φυλές. Ἐπίσης, ἀπέστειλε μία καλὰ ἐφοδιασμένη ἀποστολὴ στὸ Πεκῖνο τῆς Κίνας.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀγαποῦσε νὰ εὐεργετῆ ἐν κρυπτῷ· ἔστελνε χρήματα καὶ διάφορα ἄλλα πράγματα μέσῳ ἐμπίστων προσώπων σὲ οἰκίες πτωχῶν καὶ εἰδικὰ χηρῶν. Πήγαινε σὲ κάποιο παράθυρο, κτυποῦσε καὶ ἔλεγε: «Δεχθῆτε αὐτὸ στὸ Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ», καὶ ἀμέσως ἔφευγε. Ἐλυπεῖτο εἰδικὰ τοὺς πτωχοὺς Κληρικούς. Πήγαινε μὲ ὅλη του τὴν ψυχὴ ὅπου ὑπῆρχε πόνος καὶ ἀνάγκη. Ἀγαποῦσε νὰ μεταβαίνη στὶς φυλακές· παρηγοροῦσε, ἐδίδασκε καὶ ἐπίσης γέμιζε τοὺς φυλακισμένους μὲ δῶρα. Ποτὲ δὲν πήγαινε ἁπλῶς μία ἐπίσκεψι κάπου, καὶ ποτὲ δὲν εἰσερχόταν σὲ οἰκίες πλουσίων.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, παρὰ τὴν ἐνασχόλησί του μὲ τὶς πολλὲς ποιμαντικὲς φροντίδες, ζοῦσε ἐπίσης μία ζωὴ αὐστηροτάτης ἀσκήσεως. Στὴν προσωπική του ζωὴ ἦταν εἰρηνικός, ταπεινός, συμπαθὴς καὶ πολὺ αὐστηρὸς μὲ τὸν ἑαυτό του. Μὲ τὸ νὰ εἶναι ἰδιαίτερα φίλεργος, ποτὲ δὲν ἔμενε ἀργός: πάντοτε διάβαζε ἤ ἔγραφε, δίδασκε ἤ σκεπτόταν. Καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα προσευχόταν· κλεινόταν στὸ κελλί του, καὶ προσευχόταν γιὰ ὧρες στὰ γόνατά του...

* * *

Γιὰ τὶς εὐάρεστες στὸν Θεὸ πράξεις του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀξιώθηκε τοῦ χαρίσματος τῆς κοιμήσεως τῶν δικαίων, τὸ ὁποῖο ἀπεκάλυψε τὴν ἁγιότητα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του. Προβλέπων τὸν ἐπικείμενο θάνατό του, προετοιμάσθηκε γι᾿ αὐτόν: τὸ προηγούμενο ἀπόγευμα πῆγε γιὰ Ἐξομολόγησι, καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα, 10η Ἰουνίου τοῦ 1715, ἐτέλεσε ἑόρτια τὴν Θεία Λειτουργία. Κατόπιν, ὅπως συνήθιζε κατὰ τὶς μεγάλες ἑόρτιες ἡμέρες, παρέθεσε δεῖπνο στὸν χῶρο διαμονῆς του γιὰ τοὺς Κληρικοὺς τῆς πόλεως καὶ γιὰ τοὺς πτωχούς. Ὁ ἴδιος ὑπηρετοῦσε τοὺς τελαυταίους, δηλαδὴ τοὺς πτωχούς, ὑπακούων ἔτσι κατὰ γράμμα στὴν προτροπὴ τοῦ Εὐαγγελίου: «Ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς, καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων» (Λουκ. ιδ´ 1).
Μετὰ τὸ δεῖπνο, ὁ Ἅγιος ἀποχαιρέτησε συγκινητικὰ τοὺς Κληρικούς του, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκράτησε γιὰ λίγο δύο ἀπὸ τοὺς πλέον ἀγαπητούς του Ἱερεῖς. Τί εἶπε σὲ αὐτούς, δὲν ἔγινε ποτὲ γνωστό. Ἀφοῦ τοὺς ἀπέλυσε, ἐκλείσθη στὰ ἐσωτερικά του δώματα.
Πρὶν ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό, ὅταν ἐζητήθη, ὅπως ἐσυνηθίζετο, ἡ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου γιὰ νὰ σημάνουν οἱ καμπάνες, οἱ ὑπηρέτες του πῆγαν πολλὲς φορὲς στὸ δωμάτιό του, κτύπησαν καὶ τὸν ἐκάλεσαν· ὅμως, ἡ πόρτα δὲν ἄνοιγε καὶ δὲν ἄκουγαν ἀπόκρισι. Οἱ κάτοικοι τοῦ Τομπόλσκ, οἱ ὁποῖοι ἐσέβοντο βαθέως καὶ ἀγαποῦσαν τὸν Μητροπολίτη, δὲν ἄκουσαν τὶς καμπάνες νὰ σημαίνουν γιὰ τὸν Ἑσπερινὸ τὴν καθωρισμένη ὧρα· καὶ ἔχοντες περιέλθει σὲ κατάστασι ἀπορίας ἀπὸ τὶς διαδόσεις ποὺ ἔκαναν γρήγορα τὸν γύρω τῆς πόλεως γιὰ τὸν ἐντελῶς ἐξαιρετικὸ ἀποχαιρετισμὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στοὺς Κληρικούς του, συγκεντρώθηκαν σὲ μεγάλα πλήθη στὸν χῶρο πρὸ τῆς ἐπισκοπικῆς κατοικίας. Τελικά, ὁ Σιβηριανὸς κυβερνήτης, Πρίγκηπας Γκαγκάριν, ἔφθασε καὶ μετὰ καὶ ἀπὸ νέες μάταιες ἀπόπειρες κλήσεως τοῦ Μητροπολίτου, ἔλαβε τὴν εὐθύνη καὶ διέταξε νὰ θραυσθῆ ἡ πόρτα. Καὶ ὅλοι κοίταξαν μέσα: Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης, σὲ στάσι προσευχῆς, ἦταν γονατισμένος πρὸ τῆς ἁγίας Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τοῦ Τσερνιγκὼφ - ἤδη ἀπὸ πολλοῦ νεκρός.
Ὁ θάνατός του ἀπεκαλύφθη ὑπερφυσικὰ στὸν ἀγαπητό του ἐν Χριστῷ ἀδελφό. Τὴν ἴδια ἡμέρα, ὁ Μακάριος Φιλόθεος, ἐνῶ εὑρίσκετο μίλια μακρυὰ στὶς ἄγριες περιοχὲς τοῦ ποταμοῦ Κόντα, εἶπε σὲ ἐκείνους ποὺ τὸν περιέβαλαν: «Ὁ ἀδελφός μας Ἰωάννης ἐκοιμήθη. Ἄς φύγουμε ἀπὸ ἐδῶ»· καὶ ἀμέσως ἐπέστρεψε στὸ Τομπόλσκ...

* * *

Ὁ Ἅγιος ἐτάφη στὸν Καθεδρικὸ Ναό, μὲ μεγάλο θρῆνο τοῦ ποιμνίου του. Ὅμως, ἀμέσως μία σειρὰ ὁραμάτων καὶ θαυμαστῶν ἐπεμβάσεων ἀκολούθησε, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχη καὶ ἡ παραμικρὰ ἀμφιβολία περὶ τῆς ἁγιότητός του· καὶ τὸ Τομπὸλσκ περίμενε ὑπομονετικὰ γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπισήμου Διακηρύξεώς του.
Καὶ αὐτὴ ἡ ἀναμονὴ διήρκεσε 200 ἔτη (!), ἀκόμη δὲ καὶ τότε σχεδὸν θὰ ἀνεβάλετο ἐξ αἰτίας τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου. Χρειάσθηκε ἡ ἐπίμονη παρέμβασι τοῦ τοπικοῦ Ἐπισκόπου Βαρνάβα, τοῦ μελλοντικοῦ Πατριάρχου Ἁγίου Τύχωνος καὶ τοῦ Βασιλομάρτυρος Τσάρου Ἁγίου Νικολάου τοῦ Β´, ὥστε νὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπὸ μακροῦ ἀναμενομένη Διακήρυξις, ἡ ὁποία τελικῶς ἔλαβε χώρα τὴν 10η Ἰουνίου τοῦ 1916, παρουσίᾳ ὅλων τῶν Σιβηριανῶν Ἱεραρχῶν καὶ δεκάδων χιλιάδων Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἁγία Ρωσία. Ἦταν ἡ τελευταία Διακήρυξις Ἁγίου προτοῦ νὰ ξεσπάση ἡ σατανικὴ Ἐπαναστατικὴ λαίλαπα.
Τὰ ἀδιάφθορα Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου φυλάσσονται μέχρι σήμερα στὴν πόλι τοῦ Τομπόλσκ.
Ταῖς τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Ἰωάννου ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς!
(*) Μετάφρασις ἀπὸ τὰ ἀγγλικά. Περιοδ. «The Orthodox Word», Vol. 2, No 5(11), November-December 1966, pp. 158-165.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´.

Εὐσεβείας ὁδηγέ, ὀρφανῶν χορηγέ, θλιβομένων ἀντιλήπτωρ, ἀσθενούντων ἰατρὲ ἄμισθε· τῶν ψυχῶν τῶν πασχόντων ταχὺς βοηθός, θερμὸς ἱκέτης ὑπὲρ πάντων πρὸς Κύριον· πάτερ ἱεράρχα Ἰωάννη, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
(μετάφρασις ἐκ τῆς σλαβονικῆς)

* * *

Ἀπὸ τὶς θεόπνευστες διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Μητροπολίτου Τομπὸλσκ

Ὁ εὐγνώμων καὶ ὁ ἀγνώμων ἄνθρωπος ἔναντι τοῦ Θεοῦ

*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, στὴν διάρκεια τῆς λύπης, διακρίνει τὸν καλὸ ἀπὸ τὸν κακὸ καὶ δείχνει καθαρὰ τὶ εἶναι ὁ κάθε ἕνας.
Οἱ καμπάνες, πρὶν νὰ ὑψωθοῦν στὴν θέσι τους ὑψηλά, δοκιμάζονται μὲ σφυροκοπήματα καὶ ὅταν δίδουν ἕναν δυσάρεστο ἦχο, τότε ἀπορρίπτονται. Τέτοιο εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ: δὲν ὑψώνει τοὺς ἐκλεκτούς του στὰ ὕψη, προτοῦ νὰ τοὺς δοκιμάση μὲ συνεχεῖς σταυροὺς καὶ λύπη, γιὰ νὰ ἰδῆ τὴν ἀντοχή τους καὶ τὶ εἴδους καὶ πόσο εὐχάριστο ἦχο ἐκπέμπουν.
Κάποτε, ὁ Θεὸς δοκίμασε τὴν μεγάλη του «καμπάνα», τὸν Ἰώβ. Ἡ χεῖρα τοῦ Θεοῦ τὸν ἄγγισε. Θέλετε νὰ μάθετε τί ἐργαλεῖο χρησιμοποίησε; Τὴν σφῦρα τοῦ κόσμου, δηλαδὴ τὸν διάβολο. Ὅμως, τί ἦχο αὐτὴ ἡ «καμπάνα» ἐξέπεμψε; «Ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον!» (Ἰὼβ α´ 2).
Τὶ εὐχάριστος ἦχος! Ὅμως, ὁ Ἰὼβ ἐπρόκειτο νὰ κτυπηθῆ καὶ ἄλλο. Ἐτέθη κάτω ἀπὸ τὴν δύναμι τοῦ διαβόλου καὶ ὅλο του τὸ σῶμα ἐπλήγη· ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν ἐκαλύφθη ἀπὸ πληγὲς καὶ σκώληκες καὶ ἐκάθητο στὴν κόπρο...
Ἀκούσατε τί κτυπήματα δέχθηκε; Ἀλλὰ ἀκοῦστε καὶ τὶ φωνὴ ἀνέπεμψε: «Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσωμεν;» (Ἰὼβ β´ 1)
Ὤ, τὶ δυνατὴ φωνή! Ὤ, τὶ γλυκὺς ἦχος! Ποιός κοιμώμενος δὲν θὰ ξυπνήση ἀπὸ αὐτήν; (Ἱ. Αὐγουστίνου, Εἰς τὸν Ψαλμὸν 97)
ὐλογημένη εἶναι αὐτὴ ἡ «καμπάνα», ἡ ὁποία ἐξέπεμψε ἕναν τέτοιο εὐλογημένο ἦχο! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔνδειξις τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου, τοῦ εὐγνώμονος ἀνθρώπου στὸν Θεό. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ ἀγνώμονος (ἀχαρίστου) ἀνθρώπου: ἂν τοῦ ἔλθη κάποια δυστυχία, παραπονεῖται, θρηνεῖ, ἀντιτίθεται, θλίβεται ὑπερβολικά, ἐπαινεῖ τὶς πράξεις του καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἀθωότητά του (Ἱ. Ἀντιόχου τοῦ Πανδέκτου, Λόγος ριζ´, εὐχαριστίας)
Τί περισσότερο θὰ μποροῦσε νὰ λεχθῆ; Ὁ καλὸς καὶ ὁ κακὸς εἶναι ὅμοιοι μὲ δύο γεμᾶτα δοχεῖα, τὸ ἕνα πλῆρες πολυτίμων ἀρωμάτων, καὶ τὸ ἄλλο πλῆρες δυσώδους ὑλικοῦ (Ἱ. Αὐγουστίνου, Ἐπιστολὴ 111/Πρὸς Θεόδωρον)
Ἔτσι, ὁ καλὸς καὶ ὁ κακὸς δοκιμάζονται συνεχῶς μὲ δυσάρεστα, χωρὶς διάκρισι· ἐν τούτοις, ἀπὸ τὴν ἴδια αὐτὴ δοκιμασία χωρίζονται ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον ἀπὸ τὴν Πάνσοφη Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Οἱ καλοί, ὅταν τοὺς εὕρη ὁποιαδήποτε δοκιμασία, προσφέρουν εὐχαριστίες στὸν Θεό, ποὺ τοὺς ἀξίωσε τῆς τιμωρίας τους, ἐνῶ ὁ ἀλαζών, ὁ φιλήδονος καὶ ὁ φιλοχρήματος βλασφημοῦν καὶ παραπονοῦνται στὸν Θεό, λέγοντες: «Ὤ Θεέ, τί κακὸ κάναμε, ὥστε νὰ πάσχουμε τόσο;»!...
(*) The Royal Way of the Cross of our Lord Leading to Eternal Life, p. 149-150, Canada 2002.
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/agios_iwannhs_maximovic_tobolsk.htm
Πηγή φωτογραφίας τοῦ Κρεμλίνου τοῦ Τομπόλσκ (ἡ πρώτη φωτογραφία κάτω ἀπό τήν ἐπικεφαλίδα): http://www.ekaterinburgguide.com/files/TK.jpg.jpg
Πηγή τῶν ἄλλων φωτογραφιῶν:
http://www.fatheralexander.org/graphics/saints/john_mx0.jpghttp://historic-cities.huji.ac.il/russia/tobolsk/maps/bruyn_1737_tobolsk_s.jpg 
http://pratyeka.org/prokudin-gorskii/view-of-the-city-of-tobolsk-from-the-north-from-the-bell-tower-of-the-church-of-the-transfiguration-1912.jpghttp://cache.virtualtourist.com/3590705-The_Kremlin_on_the_bluffs_over_the_lower_city-Tobolsk.jpg


Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου