ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Λόγος γιά τήν ὁμοφυλοφιλία (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)«λλ' κόμη δέν νέφερα τό ποκορύφωμα τν κακν, οτε τό κυριώτερον μέρος τς συμφορς πεκάλυψα, διότι πολλάκις, πού τοιμάσθην νά τό επ κοκκίνησα, πολλάκις δέ ντράπηκα. Ποον λοιπόν εναι ατό; Διότι πρέπει πλέον νά τό ποτολμήσωμεν νά τό επωμεν. λλωστε θά το μεγάλη νανδρία, ν πρόκειται νά κριζώσωμεν κάτι κακόν, νά μή τολμμεν οτε κν νά μιλήσωμεν δι' ατό, σάν νά πρόκειται σιωπή νά ατρεύση φ' αυτς τήν σθένειαν.

Δέν θά σιωπήσωμεν λοιπόν, καί
ν κόμη πρόκειται μυριάκις νά ντραπμεν καί νά κοκκινίσωμεν. Διότι καί ατρός, προκειμένου νά καθαρίση τήν μολυσμένην πληγήν, θά παραιτηθ πό το νά χρησιμοποίηση τόν σίδηρον, καί νά βυθίση τά δάκτυλά του ες τόν πυθμένα το τραύματος;

Λοιπόν, οτε καί μες πρόκειται νά σταματήσωμεν τόν λόγον ατόν, καθ' σον μόλυνσις εναι χειροτέρα. Ποον λοιπόν εναι τό κακόν; Κάποιος παράδοξος καί παράνομος πόθος εσλθεν ες τήν ζωήν μας. πέπεσεν σθένεια βαρεία καί θεράπευτος καί νέσκηψε πανώλης χειροτέρα λων. πενοήθη κάποια νέα καί φοβερά παρανομία, διότι νατρέπονται χι μόνον ο νθρώπινοι, λλά καί ο φυσικοί νόμοι. Κατήντησε λοιπόν μικρόν πργμα πορνεία θεωρουμένη ς συνήθης σέλγεια. Καί πως ες τάς δύνας, τό τυραννικώτερον πάθος, ταν πέλθη, καλύπτει τήν ντύπωσιν το προηγουμένου, τσι καί τό περβολικόν μέγεθος ατς τς βρεως κάμνει τό νυπόφορον, νά μή φαίνεται πλέον ς νυπόφορον, δηλαδή τήν κολασίαν περί τήν γυναίκα.
Διότι φαίνεται
τι εναι εχάριστον τό νά μπορέση νά διαφύγη κανείς πό τά δίκτυα ατά καί κινδυνεύει ες τό ξς νά γίνη περιττόν τό γυναικεον φύλον, φ' σον ο νέοι ναπληρώνουν ντί κείνων, λα τά ες κείνας νήκοντα. Καί δέν εναι μόνον ατό τό κακόν, λλ' τι μέ πολλήν λευθερίαν ποτολμται τοιαύτη κολασία καί νομιμοποιήθη παρανομία. Κανείς λοιπόν δέν φοβεται καί δέν τρέμει. Κανείς δέν ντρέπεται οτε κοκκινίζει, λλά καί περηφανεύεται διά τήν γελοίαν ατήν πράξιν καί θεωρονται παράφρονες ο σώφρονες καί τι δθεν παραπλαννται ο νουθετοντες. Καί ν μέν τύχη νά εναι κατώτεροι σωματικς, δέρονται, ν δέ εναι σχυρότεροι χλευάζονται, καταγελνται, περιλούονται μέ μυριάδας μπαιγμούς. Ες τίποτε δέν φελον τά δικαστήρια, οτε ο νόμοι, οτε ο παιδαγωγοί, οτε ο πατέρες, οτε ο πηρέται, οτε ο διδάσκαλοι.

Διότι
λλους μέν κατώρθωσαν νά διαφθείρουν διά χρημάτων, ατοί δέ νδιαφέρονται πς νά ποκτήσουν μισθόν. ξ κείνων δέ πού εναι φρονιμώτεροι καί φροντίζουν διά τήν σωτηρίαν ατν, πού τούς χουν μπιστευθ, λλοι μέν πολύ εκόλως ποκοιμίζονται καί ξαπατνται, λλοι δέ φοβονται τήν δύναμιν τν νηθίκων. λλωστε εκολώτερον θά δύνατο νά γλυτώση κάποιος, ποος χει γίνει ποπτος τι ποφθαλμι τό βασιλικόν ξίωμα, παρά νά ξεφύγη πό τά χέρια τν μιαρν κείνων, ν προσπαθήση νά ρπάξη πό ατούς τά παιδιά. τσι, σάν ες μεγάλην ρημίαν, μέσα ες τάς πόλεις ο ρσενικοί μέ ρσενικούς διαπράττουν τήν κολασίαν. άν δέ μερικοί χουν ξεφύγει τάς παγίδας ατάς, δυσκόλως θά ποφύγουν μως τήν κακήν φήμην ατν, ο ποοι διαπράττουν τάς σχήμιας ατάς. Πρτον μέν, διότι εναι πάρα πολύ λίγοι καί κατ' ατόν τόν τρόπον εκόλως θά μποροσαν νά κρύπτωνται νάμεσα ες τό πλθος τν κακν, δεύτερον δέ, διότι καί ο διοι ο μιαροί καί ο μολυσμένοι κενοι δαίμονες, πειδή δέν μπορον κατ' λλον τρόπον νά βλάψουν ατούς ο ποοι τούς περιεφρόνησαν, προσπαθον νά τούς τιμωρήσουν διά το τρόπου ατο. Διότι, φο δέν μπόρεσαν νά τούς πλήξουν θανασίμως οτε νά γγίσουν τήν δίαν τήν ψυχήν των, πιχειρον λοιπόν νά πληγώσουν τουλάχιστον τόν διάκοσμον τς σωφροσύνης των, τόν ποον λαμβάνουν πό τήν κοινωνίαν καί νά καταστρέψουν τήν καλήν πόληψίν των.
  

Διά το
το καί κουσα τι πολλοί παραξενεύονται, πς κόμη καί σήμερον δέν βρεξε λλην πυρίνην βροχήν, πς δέν παθεν πόλις μας ατά, πο παθον τά Σόδομα ν εναι ξία διά πολύ σκληροτέραν τιμωρίαν, καθόσον δέν σωφρονίσθη οτε μέ τά κακά κείνων; λλά μολονότι λοιπόν χώρα κείνη πί δύο χιλιάδες τη βο διά τς ψεώς της λαμπρότερον καί πό φωνήν, πρός λην τήν οκουμένην, διά νά μή ποτολμήση παρόμοιον μάρτημα, χι μόνον δέ μειώθη τάσις των διά τήν μαρτίαν ατήν, λλά καί περισσότερον αθάδεις γιναν, σάν νά φιλονεικον καί μάχωνται μέ τόν Θεόν καί προσπαθον νά ποδείξουν μπράκτως τι τόσον περισσότερον θά εναι προσκεκολλημένοι ες τά κακά ατά, σον περισσότερον τος πειλε. Πς λοιπόν δέν γινε τίποτε τέτοιο, ν τά μέν Σοδομιτικά μαρτήματα διαπράττονται, μως, δέν πιβάλλονται α τιμωρίαι τν Σοδόμων; πειδή τούς ναμένει λλο πρ καυστικώτερον καί τιμωρία τελεύτητος. λλωστε καί κενοι, ν διέπραξαν πολύ βαρύτερα μαρτήματα πό τούς καταστραφέντας διά το κατακλυσμο, ννο τούς μετέπειτα, καμμία τέτοια ραγδαία βροχή, δέν γινε μετά πό κενον.

Καί
δ πάλιν λόγος εναι διος. Διατί τάχα ο πρτοι νθρωποι, ταν οτε δικαστήρια πρχον, οτε φόβος πρχε πό τούς ρχοντας, οτε νόμος νά τούς πειλ, οτε μιλος προφητν διά νά τούς παναφέρη ες τάξιν, οτε φόβος κολάσεως, οτε λπίς βασιλείας αωνίου, οτε λλη γνσις ληθείας, οτε καί τά θαύματα, πού μπορον νά ναστήσουν καί τούς λίθους, πς λοιπόν ατοί, πού δέν πήλαυσαν τίποτε πό ατά, τιμωρήθησαν τόσον αστηρά διά τάς μαρτίας των καί ατοί, πού χουν συμμετάσχει ες λα ατά καί ζον μέσα ες τόσον φόβον καί θείων καί νθρωπίνων δικαστηρίων, δέν τιμωρήθησαν κόμη μέχρι σήμερον μέ τάς ατς τιμωρίας, ν εναι ξιοι σκληροτέρας τιμωρίας; ρα, δέν εναι ενόητον καί ες να παιδί, τι τούς πιφυλάσσεται αστηροτέρα τιμωρία; Διότι, άν μες ργιζώμεθα τσι καί γανακτμεν, Θεός, πού φροντίζει δι' λα καί διαιτέρως διά τό νθρώπινον γένος καί ποστρέφεται καί μισε σφοδρς τήν κακίαν, πς θά νείχετο νά ποτολμνται ατά χωρίς τιμωρίαν;
  

Δέν ε
ναι τσι, χι! λλά θά πιφέρη π' ατν τήν παντοδύναμον χείρα του καί τήν φόρητον πληγήν καί τήν δύνην τν βασανιστηρίων κείνων, πού εναι τόσον φοβερά, στε α συμφοραί τν Σοδόμων συγκρινόμενοι πρός ατά, θά θεωρονται στεαι. Διότι ποίους βαρβάρους δέν ξεπέρασαν, ποον γένος θηρίων, διά τς μιαρς ατς σαρκικς μίξεως; πάρχει ες μερικά πό τά λογα ζα μεγάλη γενετήσιος ρμή καί πιθυμία συγκράτητος, πού δέν διαφέρει καθόλου πό τήν τρέλλαν. λλ' μως, δέν γνωρίζουν τόν ρωτα ατόν το ρσενικο πρός τό ρσενικόν, λλά στέκονται ες τά ρια, πού θεσεν φύσις. Καί ν κόμη μυριάκις κοχλάζει μέσα των τό πάθος, μως, δέν νατρέπουν τούς νόμους τς φύσεως. Ο δθεν, μως, λογικοί, πού γνώρισαν τήν θείαν διδασκαλίαν καί διδάσκουν ες λλους τί πρέπει καί τί δέν πρέπει νά κάμνουν καί κουσαν Γραφάς, πού κατλθον πό τόν ορανόν, συνάπτουν σχέσεις χι τόσον λευθέρως μέ τάς πόρνας, σον μέ τούς νέους. σάν νά μή εναι κριβς νθρωποι, μήτε νά πάρχη πρόνοια το Θεο, ποία τιμωρε τάς παρανομίας, λλά σάν σκότος, πού κατέλαβε τά πάντα καί κανείς πλέον οτε βλέπει ατά οτε τά κούει, τοιουτοτρόπως ποτολμον τά πάντα, καί μάλιστα μέ τόσην μεγάλην μανίαν. Ο δέ πατέρες τν διαφθειρομένων παιδιν πομένουν ατά σιωπηλς καί δέν ξαφανίζονται μαζί μέ ατά, οτε σκέπτονται καμμίαν διόρθωσιν το κακο.

Διότι καί
άν πρεπε νά μεταφέρουν τά παιδιά των ξορία ες ξένην χώραν ξ ατίας το πάθους ατο, ετε ες τήν θάλασσαν, ετε ες τάς νήσους, ετε ες πάτητον γν, ετε ες τήν περάνω μν οκουμένην, δέν θά πρεπε νά κάνουν τό πν καί νά προσπαθήσουν, στε νά μή συρθον αταί α ασχρότητες; Καί ν πάρχη κάπου να χωρίον προσβληθέν πό σθένειαν καί μάλιστα χολέραν, δέν θά μεταφέρωμεν πό κε τος υούς καί ν κόμη πρόκειται νά κερδίσουν κε πολλά καί γεία των εναι ρίστη; Τώρα δέ, μως, πού τόση διαφθορά πάρχει παντο, χι μόνον σύρομεν ατούς πρός τά βάραθρα ατά, λλά πομακρύνομεν καί ατούς, πού θέλουν νά τούς παλλάξουν, σάν καταστροφες. Καί πόσης ργς ξια δέν εναι ατά καί πόσων κεραυνν, ταν τό μέν λεκτικόν ατν προσπαθομεν νά τό διορθώσωμεν καί νά τά καθαρίσωμεν διά τς κοσμικς σοφίας, τήν δέ ψυχήν, πού κεται μέσα ες τόν βόρβορον τς σελγείας καί σαπίζει διαρκς, χι μόνον παραμελομεν, λλά καί ταν θέλη νά νορθωθ, τήν μποδίζωμεν;

κόμη λοιπόν θά τολμήση νά επ κανείς τι εναι δυνατόν ατοί, πο εναι τόσον βυθισμένοι ες τοιαύτας μαρτίας νά σωθον; πό πο; Διότι ατοί, πού διέφυγον τήν μανίαν τν κολάστων (εναι δέ λίγοι ατοί), τούς τυραννικούς κείνους ρωτας, πού διαφθείρουν τά πάντα, μως, δέν διαφεύγουν τόν πόθον το πλούτου καί τς δόξης. Ο περισσότεροι, μως, καί πό τά δια ατά πάθη καί πό τά πάθη τς σελγείας καταλαμβάνονται μέ μεγαλυτέραν ρμήν. πειτα θέλοντες νά τούς καλλιεργήσωμεν τήν εγλωττίαν, δέν πορρίπτομεν μόνον τά μποδίζοντα τήν παίδευσιν, λλά δημιουργομεν καί τά συντελοντα διορίζοντες καί παιδαγωγούς καί διδασκάλους καί χρήματα δαπανντες καί παλλάσσοντες ατούς πό τάς λλας σχολίας καί τονίζοντες ες ατούς τακτικώτερον π' σον ο παιδοτρίβαι ες τούς λυμπιακούς γώνας φ' νός μέν δέ τήν πενίαν λόγω τς παιδευσίας καί φ' τέρου τόν πλοτον, πού ποκτ κανείς πό τήν μόρφωσιν καί πράττοντες καί λέγοντες τό πν καί μόνοι μας καί μέ λλους, στε νά τούς δηγήσωμεν ες τό τέλος τς ν λόγω παιδείας καί παρά τατα πολλάκις οτε τσι τό πιτυγχάνομεν.

Νομίζομεν δέ
τι θά προκύψη καλλιέργεια συμπεριφορς καί ρθότητος ρίστου βίου, ν πάρχουν τόσον πολλά, πο τήν διακόπτουν; Καί τί χειρότερον θά δύνατο νά γίνη πό τόν παραλογισμόν ατόν; Τό μέν εκολώτερον δηλαδή νά γίνεται ντικείμενον τόσον μεγάλης τιμς καί πιμελείας, σάν νά μή εναι δυνατόν χωρίς ατήν νά κατορθωθ ποτέ ατό, κενο δέ πού εναι δυσκολώτερον, τοτο νά νομίζωμεν τι θά μς λθη ν κοιμούμεθα, ς νά το κάτι πό τά ετελ καί μηδαμινά; Διότι παίδευσις τς ψυχς εναι ργον τόσον δυσκολώτερον καί πιπλέον, σον τό νά πράττη κανείς πό τό νά λέγη καί σον τά ργα εναι κοπιαστικώτερα τν λόγων.


Καί ποίαν
νάγκην χουν τά παιδιά μας, λέγει, πό τήν φιλοσοφίαν καί ρθότητα βίου; Πράγματι ατό εναι• ατό εναι κενο, πού κατέστρεψε τά πάντα, τι δηλαδή πργμα τόσον ναγκαον, πού συγκρατε τήν ζωήν μας, θεωρεται περιττόν καί πάρεργον. Κανείς δέν θά λεγε, άν βλεπε τόν υόν του νά σθεν κατά τό σμα, ποίαν νάγκην χει πό καθαράν καί κριβ γείαν;

Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου