ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥ!
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. SOS 1)ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ 2)ΝΕΟ :http://hristospanagia3.blogspot.com

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Ἄν λάβετε ἕνα e- mail, ὑποτίθεται ἀπό ἐμένα (panagiatheotokos@gmail.com), πού νά σᾶς ζητᾶ νά στείλετε χρήματα, ἀγνοῆστε το.
π. Σάββας

Dear brothers in Christ
If you receive a e-mail supposed from me(panagiatheotokos@gmail.com) don' t pay attention at all.
p. Savvas Agioreitis

ΣΥΝ ΘΕῼ, ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://hristospanagia3.blogspot.com

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΧΡΙΣΤΟΣ Ἤ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ; Ὄποιος δέν ἀγαπήσει τόν Χριστό θά πλανηθεῖ. Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΑΝΗΣ» ΠΟΥ «ΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ».


Γράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος σχετικά μέ αὐτούς πού δέν ἀγάπησαν τόν Χριστό (Β΄Θεσσ. 2.11):«Καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει»
Ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ἐδέχθηκαν καί δέν ἀγάπησαν τήν ἀλήθεια γιά νά σωθοῦν, γιαυτό θά τούς στείλει ὁ Θεός ἐνέργεια πλάνης ὥστε νά πιστεύσουν στό ψέμμα.
Δίδαγμα: Ὅποιος δέν ἀγαπάει τήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός αὐτός δέχεται πνεῦμα πλάνης, δηλ. δαιμονικό πνεῦμα καί πέφτει σέ αἵρεση, σέ ἀναλήθεια. Παραχωρεῖ ὁ Χριστός ἐν τῇ πανσοφίᾳ του νά πλανηθῇ ὁ ἄνθρωπος γιά νά μάθῃ ἀπό αὐτά πού θά πάθει. Δέν εἶναι χωρίς συνέπειες τό νά μήν θέλει ὁ ἄνθρωπος νά κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα ἄν πηγαίνει στόν πνευματικό του μέ πονηρία σκοπεύοντας νά πάρει εὐλογία γιά νά κάνει τό δικό του ἁμαρτωλό θέλημα καί ὄχι τό τοῦ Θεοῦ, παραχωρεῖ ὁ Θεός νά πλανηθεῖ καί ὁ πνευματικός. Λέγει ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ: «καὶ ὁ προφήτης ἐὰν πλανηθῇ καὶ λαλήσῃ͵ ἐγὼ Κύριος πεπλάνηκα τὸν προφήτην ἐκεῖνον»(Ἰεζ. 14.9). Καί ὁ ἄνθρωπος παίρνει λάθος καθοδήγηση καί ἡ αἰτία εἶναι ἡ κακή του προαίρεση. Πάλι γράφει στό Λευϊτικό:«καὶ ἐπὶ τούτοις ἐὰν μὴ παιδευθῆτε͵ ἀλλὰ πορεύησθε πρός με πλάγιοι͵ 26.24 πορεύσομαι κἀγὼ μεθ΄ ὑμῶν θυμῷ πλαγίῳ καὶ πατάξω ὑμᾶς κἀγὼ ἑπτάκις ἀντὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν» (Λευιτ. 26. 23-24). Δηλ. ἐάν πᾶμε πονηρά πρός τόν Θεό καί ὄχι μέ εὐθεῖα καρδιά τότε καί ὁ Θεός μᾶς παιδαγωγεῖ γιά νά διορθωθοῦμε. Ἄς ἔχουμε «εὐθεῖα καρδία» πρός τόν Θεόν. Αὐτήν ἀγαπᾶ ὁ Θεός. Ἄς Τόν ἀναζητᾶμε «ἐξ ὅλης ψυχῆς καί καρδίας καί διανοίας
». Ἄς μήν πηγαίνουμε στόν Θεό κρατώντας κάτι δικό μας· ἄς ἀρνηθοῦμε τελείως τόν ἑαυτό μας, τά θελήματά μας, τά πιστεύω μας, τή σοφία μας, πού μπροστά στόν Θεό εἶναι μωρία, τά ὑλικά πράγματα ὅλα(ἄς μήν ἔχουμε καμμία προσκόλληση), τούς συγγενεῖς καί φίλους καί ὅλον τόν κόσμο, τέλος τήν ἀγάπη πού ἔχουμε πρός τό σῶμα καί τήν ψυχή μας. Ἄς παραδοθοῦμε σ’ Αὐτόν «ἄνευ ὅρων», ὅ,τι καί ἄν κοστίσει. Καί δέν κοστίζει τίποτα αὐτή ἡ ἀπάρνηση «ὅλων τῶν ὑπαρχόντων μας», ἀλλά ἀντίθετα μᾶς δωρίζει ἄμετρο πνευματικό πλοῦτο, τήν πλούσια θεία χάρη. Ἄν πᾶμε προσπαθώντας νά συμβιβάσουμε τά ἀσυμβίβαστα: κόσμο καί Θεό, ἁμαρτία καί ἀρετή, διάβολο καί ἀγάπη στόν Θεό, θά ἀποτύχουμε· θά ἀντιμετωπίσουμε τήν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ σάν ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτωλῶν διαθέσεών μας. Ὁ Θεός μᾶς θέλει 100% δικούς Του, χωρίς νά δίνουμε τήν καρδιά μας πουθενά ἀλλοῦ. Οὔτε στόν κόσμο, οὔτε στόν κοσμοκράτορα διάβολο, οὔτε στόν ἑαυτό μας, δέν πρέπει νά δίνουμε τήν καρδιά μας. Ὅλη ἡ καρδιά μας πρέπει νά δοθεῖ στόν Κύριο κατά τό «Υἱε μου δός μοι σήν καρδίαν»(Παρ. 23, 26).

2.12 ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ».
«Ἵνα κριθῶσιν».Γιά νά κριθοῦν· δέν εἶπε γιά νά κολαστοῦν διότι οὕτως ἤ ἄλλως θά κολάζονταν ἐξ αἰτίας τῆς ἀπιστίας τους. Ἀκόμη δηλ. καί ἄν δέν ἐρχόταν ὁ ἀντίχριστος, ἐπρόκειτο νά κολασθοῦν. «Θά κριθοῦν» δηλ. θά κατακριθοῦν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ δικαστηρίου, ἀφοῦ θά εἶναι ἀναπολόγητοι. -Ποιοί θά εἶναι αὐτοί; -«Αὐτοί πού δέν πίστευσαν στήν ἀλήθεια ἀλλά εὐδόκησαν στήν ἀδικία». «Ἀγάπη ἀληθείας» ὀνομάζει τόν Χριστόν. Διότι εἶναι καί τά δύο. Ὁ Θεός εἶναι ἡ Ἀγάπη καί ὁ Θεός εἶναι ἡ Ἀλήθεια (Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια- Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστι). Γι’ αὐτά τά δύο ἦλθε: α) διότι ἀγαποῦσε τούς ἀνθρώπους καί β)διά νά μᾶς διδάξει τήν Ἀλήθεια. Ἀντίθετα ὁ ἀντίχριστος ἦλθε γιά νά ἀδικήσει, γιά νά καταστρέψει τούς ἀνθρώπους. Καί οἱ ἄνθρωποι δυστυχῶς ἀγάπησαν τήν ἀδικία καί τόν ἀντίχριστο. Τί δέν θά κάνει τότε ὁ ἀντίχριστος; Ὅλα θά τά χρησιμοποιήσει· ὅλα καί ὅλους θά ἀνακινήσει καί θά ταράξει ἐξ αἰτίας τῶν διαταγμάτων, πού θά ἐκδίδει ἀλλά καί ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου πού θά ἐμπνέει. Θά εἶναι φοβερός ἀπό ὅλες τίς ἀπόψεις: ἐξ αἰτίας τῆς ἐξουσίας, τῆς ὠμότητας ἀλλά καί τῶν παράνομων διαταγμάτων.
Ἀλλά ἄς μή φοβόμαστε. Στούς «ἀπολλυμένους», λέγει ὁ Ἅγιος Παῦλος θά ἔχει δύναμη. Διότι τότε θά ἔλθει καί ὁ Προφήτης Ἠλίας γιά νά ἀσφαλίσει τούς πιστούς. Αὐτό μάλιστα τό λέγει καί ὁ Χριστός μας: Ἔρχεται ὁ Ἠλίας καί θά ἀποκαταστήσει τά πάντα. Ἔχει λεχθεῖ γιά τόν Ἰωάννη ὅτι ἦλθε «ἐν δυνάμει καὶ πνεύματι Ἠλιοῦ». Γιατί ἄραγε, ἀφοῦ οὔτε σημεῖα ἔκανε ὅπως ὁ Ἠλίας, οὔτε θαύματα. «Ἰωάννης μὲν γὰρ»͵ λέγει ἡ Γραφή͵ «σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν· πάντα δὲ͵ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου͵ ἀληθῆ ἦν». Πῶς λοιπόν ἦλθεν «ἐν δυνάμει καὶ πνεύματι Ἠλιοῦ»; Τό λέγει ἡ Ἁγία Γραφή διότι ὁ Ἰωάννης ἀνέλαβε τήν ἴδια διακονία μέ αὐτήν πού θά ἔχει ὁ Προφήτης Ἠλίας στούς χρόνους τοῦ ἀντιχρίστου. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἰωάννης ἔγινε πρόδρομος τῆς Α΄ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μας, ἔτσι καί ὁ Προφήτης Ἠλίας φυλάσσεται γιαυτόν τόν σκοπό, γιά νά γίνει πρόδρομος τῆς Β΄καί ἐνδόξου Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄς μήν φοβόμαστε λοιπόν. Ἀντίθετα πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό.
Δίδαγμα:Θά πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἐάν δέν δεχθοῦμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ἀγάπη θά κατακριθοῦμε. Ἡ ἀπόρριψις τοῦ Χριστοῦ ἔχει κόστος. Ἐάν δέν εἶσαι μέ τόν Χριστό θά εἶσαι μέ τόν ἀντίχριστο. Ἤ θά εἶσαι στό φῶς ἤ θά εἶσαι στό σκότος. Δέν ὑπάρχει ἄλλη δυνατότητα. Ὅποιος ἀρνεῖται τήν Ἀλήθεια- Χριστό αὐτόματα πηγαίνει στό ψεῦδος-διάβολο. Ὅποιος ἀρνεῖται τή Ζωή- Χριστό μεταβαίνει στόν Θάνατο- ἁμαρτία- διάβολο. Ὅποιος ἀρνεῖται τήν Ταπείνωση- Εἰρήνη- Χριστό μεταβαίνει στήν Ὑπερηφάνεια-Ἄγχος-διάβολο. Ὅποιος ἀρνεῖται τήν ἀγάπη-Χριστό πηγαίνει στό μίσος-ἀπόλυτη μοναξιά- κόλαση. Δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀγαπήσει σωστά καί ἀληθινά κανέναν(οὔτε τόν σύζυγο ἀκόμη, οὔτε τά παιδιά οὔτε τόν ἑαυτό του) ἄν δέν εἶναι μέ τόν Χριστό πού εἶναι ἡ Ἀγάπη. Ἡ ζωή χωρίς τόν Χριστό εἶναι μία κόλαση καί ἕνας θάνατος πρίν τόν βιολογικό θάνατο. Εἶναι ἕνας ὑπαρξιακός θάνατος, ὁπότε ὁ ἄνθρωπος βιώνει τήν ἀνασφάλεια καί τό ὑπαρξιακό κενό. Ἄς φροντίζουμε νά εἴμαστε πάντα μέ τήν Ἀλήθεια- Χριστό χωρίς νά κάνουμε κανένα συμβιβασμό καί καμμιά ὑποχώρηση στό ψέμμα. Ἄς μή διστάζουμε νά λέμε ὄχι σέ κάθε τί καί σέ κάθε ἕναν, πού μᾶς ἐμποδίζει  στό νά εἶναι ἡ καρδιά μας δοσμένη ἀπόλυτα στό Χριστό.

2.13«Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου, ὅτι εἵλετο ὑμᾶς ὁ Θεὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας». Ἡρεμεῖ τήν διάνοια τῶν ἀκροατῶν. Αὐτά πού φαίνονται φοβερά, ἡ παροῦσα κατάστασις, δέν εἶναι παρά αἰτία εὐχαριστίας. Εἶστε τούς λέγει ἐκλεγμένοι ἀπό καταβολῆς κόσμου γιά νά σωθεῖτε ἐξ αἰτίας τῆς καλῆς σας προαιρέσεως. Εἶστε ἀγαπημένοι ἀπό τόν Κύριο. Θά πρέπει ἐμεῖς νά  Τόν εὐχαριστοῦμε διότι σᾶς διάλεξε νά σωθεῖτε διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ πού παρέχει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἡ Πίστις στήν Ἀλήθεια. Τό «ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος» σημαίνει τό διά τοῦ ἁγιασμοῦ πού παρέχει τό Πνεῦμα. Δηλ. ἡ πρόθεσις «ἐν» σημαίνει «διά». «Ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας», Διότι αὐτά εἶναι πού συγκροτοῦν, συνέχουν τήν σωτηρία μας.
Δίδαγμα: Δέν σωζόμαστε ἀπό τά ἔργα μας οὔτε ἀπό τά κατορθώματά μας ἀλλά διά μέσου τῆς Πίστεως στήν Άλήθεια καί τοῦ ἁγιασμοῦ πού παρέχει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Χωρίς πίστη δηλ. ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό ὅτι εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή, τό Φῶς καί τό πᾶν δέν ἐμπιστευόμαστε τή ζωή μας σ’ Αὐτόν. Ὡς ἐκ τούτου δέν ἐμπιστευόμαστε τούς λόγους Του θεωρώντας τους σάν ὁδηγίες ζωῆς καί Ἀληθείας ὁπότε καί δέν ζοῦμε τηρώντας τίς ἐντολές Του. Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα πάλι δέν καθαριζόμαστε οὔτε φωτιζόμαστε, ὅσο ἀγῶνα καί ἄν κάνουμε. Ἐκεῖνος μᾶς εἶπε ὅτι  «ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Ἄς ἐπιδιώκουμε νά αὐξάνουμε τήν πίστη- ἐμπιστοσύνη μας στόν Κύριο καί νά μετέχουμε συχνότατα στά ἁγιαστικά Μυστήρια, προσευχόμενοι ἀδιάλειπτα γιά νά λαμβάνουμε πλούσια τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού μᾶς σώζει.

Τῼ ΔΕ ΘΕῼ ΔΟΞΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ!
π. Σάββας
http://hristospanagia.blogspot.com
Πηγή εἰκόνας:
http://4.bp.blogspot.com/__U3gu683Y08/StzLKoKzS-I/AAAAAAAAAPE/vqenZ4z9Szc/s320/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A8%CE%97.jpg
Print this post

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails
Γιά νά δεῖτε παλαιότερες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Παλαιότερες αναρτήσεις

Γιά νά δεῖτε τίς τρέχουσες ἀναρτήσεις κάντε κλίκ ΕΔΩ ἤ στό σύνδεσμο πού βρίσκεται στό κάτω μέρος τῆς σελίδας καί γράφει: Αρχική σελίδα

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΣΥΝ ΘΕῼ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ :ΙΕΡΟΜΟΝ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004


Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο. Τόν θυμᾶμαι ὄρθιο πίσω ἀπό τό μαγειρεῖο τῆς Μ. Λαύρας. Εἴμαστε μαζί μέ τόν Γέροντά μας π. Μάξιμο.
Μοῦ λέει ὁ Γέροντας:
«Ἔλα νά δεῖς ἕναν διά Χριστόν σαλό».
Ἦταν ἕνας Μοναχός μικροκαμωμένος, ταπεινός. Εἶχε τά γένια του μαζεμένα μέ ἕνα λαστιχάκι καί τά μαλλιά του κομμένα. Φοροῦσε ἕνα φθαρμένο ζωστικό. Ἀργότερα ἔμαθα καί διαπίστωσα «ἰδίοις ὄμμασι» ὅτι πολλές φορές κυκλοφοροῦσε καί χωρίς αὐτό.
Ἦταν ἐξαιρετικά ἀδύνατος, μέ πολλή δυνατή φωνή καί ἔντονο δυναμισμό στόν τρόπο πού ἐκφραζόταν, στίς κινήσεις, στίς χειρονομίες του. Ὅλες του οἱ ἐκδηλώσεις ἀντανακλοῦσαν τήν ἅγια βία μέχρι «αὐτομίσους», πού - ὅπως ἔμαθα ἀργότερα- ἀσκοῦσε στόν ἑαυτό του. Τά ματάκια του ἔλαμπαν σάν τήν διάφανη ἁγιορείτικη θάλασσα. Φαινόντουσαν σάν δακρυσμένα.
Πίσω ἀπό μία ἐξωτερική «ἀγριότητα-τραχύτητα» διέκρινες μία φύση λεπτή, συναισθηματική, πολύ εὐαίσθητη. Πιό δύσκολα διέκρινες τήν ἁγιότητα... Συνήθως ὁ ἅγιος μόνο καταλαβαίνει τόν ἅγιο. Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος τόν εἶχε «καταλάβει»... Μέ θαυμασμό ἀργότερα ἄκουσα ὅτι κάποιοι προσκυνητές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν Γέρο-Παΐσιο, τόν μεγάλο σύγχρονο ἀσκητή τῆς Παναγούδας, νά τούς δείξει ἕναν σύγχρονο ἁγιορείτη ἅγιο. Τότε ὁ μακαριστός Γέροντας τούς ἔστειλε νά δοῦν τό Γερο-Εὐθύμιο στή Βίγλα...
Ἀργότερα ἐπίσης συνειδητοποίησα τήν ἀταλάντευτη σταθερότητά του, τήν ἀκαμψία του - θά μπορούσαμε νά ποῦμε- στίς κατά Θεόν ἀποφάσεις του. Διαπίστωσα τήν ἀδιάπτωτη νηστεία του, τήν μοναχική του συνέπεια, τήν ἀπόλυτη αὐστηρότητα στόν ἑαυτό του. Μέ θαυμασμό ἔμαθα πώς ἔκανε «ἐννάτες», ἐδαφιαῖες μετάνοιες καί ἀμέτρητα κομβοσχοίνια σχεδόν μέχρι τά τελευταῖα του...Ὅταν ἔπεσε κατάκοιτος συνέχισε τίς «ἐννάτες» καί τήν προσευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου»...
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΣΥΝ ΘΕῼ, ΚΑΙ ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΥΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947612075 Ἤ
ΣΤΟ E- MAIL:PanagiaTheotokos@gmail.com
ΤΙΜΗ: 4 Euro

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


Αρχειοθήκη ιστολογίου